Tarbijalemüügi tingimused

Enne tellimuse esitamist tutvuge hoolikalt käesolevate tingimustega ja tehke endale tuleviku tarbeks tingimustest ja tellimusest koopia.

1. Mõisted

1.1 Käesolevates tingimustes tähendavad alltoodud terminid järgmist:

1.1.1 meie – EET Europarts (registrijärgne asukoht Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Taani);

1.1.2 teie – meilt kauba ostja;

1.1.3 leping – käesolevad tingimused koos teie tellimuse kinnitusega;

1.1.4 kaup – toode või teenus, mille meilt tellite;

1.1.5 tellimus – teie esitatud kaubaostutellimus;

1.1.6 tellimuse kinnitus – meie nõustumus tellimusega;

1.1.7 tarbija – füüsiline isik, kes meile tellimust tehes tegutseb väljaspool oma majandus- või kutsetegevust;

1.1.8 veebisait – meie veebisait http://www.eeteuroparts.ee või muu EET Europartsi kontserni veebisait.

2. Müük majandus- või kutsetegevuse raames tegutsevale isikule

Kui te ei ole tarbija (nt olete ettevõtja) ja tellite kaupa, siis:

2.1 käesolevad tingimused ei kohaldu;

2.2 teie tellimusele kohalduvad meie majandus- või kutsetegevuse raames tegutsevatele isikutele suunatud tingimused ja meievahelise lepingu tingimused.

3. Lepingutingimused

3.1 Kõiki kaubatellimusi käsitletakse pakkumusena kauba ostmiseks käesolevatel tingimustel. Meil on õigus omal äranägemisel teie tellimusega nõustuda või sellest keelduda.

3.2 Meil on õigus igal ajal käesolevaid tingimusi muuta. Muudatused jõustuvad esitatavate tellimuste suhtes pärast seda, kui oleme tingimusi oma veebisaidil uuendanud. Muudatused ei kehti tellimuste suhtes, mis on esitatud enne muudatuste avaldamist meie veebisaidil.

3.3 Me oleme hoolitsenud selle eest, et meie veebisait (sh abilehed) ja käesolevad tingimused ei oleks vastuolus. Kui aga nende vahel on siiski erinevusi või vastuolusid, siis kohalduvad meie veebisaidi vastuolulise või erineva osa asemel käesolevad tingimused.

3.4 Me nõustume teie pakkumusega kauba ostuks käesolevatel tingimustel, väljastades teile tellimuse kinnituse, ja sel hetkel muutub meievaheline leping siduvaks.

3.5 Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et tarnida teile tellimuse kinnituses loetletud kaubad, võib juhtuda, et mingil hetkel ei saa me seda teha, sest näiteks i) kaupu ei toodeta enam või kaubad pole enam kättesaadavad või ii) meie veebisaidil oli esitatud vale hind. Sellisel juhul teavitame teid ja anname teile võimaluse tellida kaup õige hinnaga või tühistada tellimus. Kui tühistate tellimuse, mille eest juba tasusite, siis tagastame teile summa, mille meile kauba eest maksite.

4. Hind ja maksetingimused

4.1 Me teeme kõik endast oleneva, et tagada veebisaidil avaldatud hindade ja kirjelduste täpsus tellimuse esitamise ajal.

4.2 Kauba hind näidatakse tellimuse kinnituses ja arvel.

4.3 Hinnale lisandub käibemaks arvele märgitud määras.

4.4 Te peate samuti tasuma kauba saatekulud, mis on avaldatud meie veebisaidil ja märgitud arvele.

4.5 Tellimuste eest saab tasuda vaid pangaülekandega. Panga rekvisiidid leiate tellimuse kinnituselt. 

4.6 Pangaülekandega tasumisel, saadetakse teile tellimuse kinnitus ja tarnitakse kaup pärast makse laekumist. Kui makset ei laeku 10 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist, siis tellimus tühistatakse.

4.7 Saadame teile tellimuse kinnituse, arve ja kauba tellimuse kinnituses märgitud aadressile. E-posti teel võime saata vaid dokumendid, kui olete tellimisvormi märkinud e-posti aadressi.

4.8 Peate kauba eest tasuma enne selle tarnimist. Võime kaubatarne peatada, kuni kauba eest on täielikult tasutud. Kui oleme kauba tarninud ja te pole selle eest tasunud ega võimaldanud meie põhjendatud nõudmisel kaupa tagasi võtta, siis on meil õigus tasumata summa ja/või kaup ja võlgnevuse sissenõudmiskulud teilt sisse nõuda.

5. Tarne

5.1 Kauba tarnetingimuseks on „tarnitud tehasest”, s.o kõik veokulud ja ‑riskid tuleb kanda teil.

5.2 Tarnime tellitud kauba tellimuse kinnituses märgitud tarneaadressile, v.a juhul, kui tasusite kauba eest krediitkaardiga – sellisel juhul tarnime kauba arveaadressile, mis on märgitud tellimuse kinnituses.

5.3 Tellimuse kinnituses märgitud tarnekuupäev on pelgalt hinnanguline.

5.4 Te peate kaupa kättesaamisel kontrollima ning teavitama meid puuduvast, valesti tarnitud ja valedele spetsifikatsioonidele vastavast kaubast või muul viisil tellimusele mittevastavast kaubast, samuti kaubast, mille pakend on saanud kahjustada või millel on silmanähtavad kahjustused. Vastav teave tuleb esitada kullerile ja meil kirjalikult kauba üleandmisel ja vastuvõtmisel.

5.5 Kui kedagi pole kaupa vastu võtmas, kui meie kuller saabub, siis hoiab kuller kaupa enda valduses kuni kaks päeva ja saate leppida kokku uue üleandmise ja vastuvõtmise kuupäeva. Kui te ei võta kaupa vastu kahe päeva jooksul pärast tellimuse kinnituses märgitud tarnekuupäeva, siis on meil õigus lugeda tellimus teie poolt tühistatuks. Sellisel juhul tagastame kauba maksumuse, ent mitte saatekulude eest tasutud summat.

5.6 Kui andsite meile vale või puuduliku aadressi ja seetõttu üritasime kaupa edutult kohale toimetada, siis on meil õigus lugeda tellimus teie poolt tühistatuks. Sellisel juhul tagastame kauba maksumuse, ent mitte saatekulude eest tasutud summat.

5.7 Kui tellitud kaup ei ole kättesaadav, siis võime tarnida osa teie tellimusest. Tarnime ülejäänud osa niipea, kui võimalik.

6. Omandi ja riisiko üleminek

6.1 Kauba omandiõigus ja riisiko läheb teile üle kauba eest täielikul tasumisel või toodete üleandmisel kooskõlas punktiga 5.1 (olenevalt sellest, kumb sündmus saabub hiljem). Meil on õigus tarnitud kaup enne omandi üleminekut igal ajal tagasi võtta, kui rikute käesolevaid tingimusi.

6.2 Riisiko tähendab:

6.2.1 punktis 7.1 sätestatud perioodi jooksul ja kõigi asjaolude puhul kohustust saadud kauba eest mõistlikku hoolt kanda;

6.2.2 pärast punktis 7.1 sätestatud perioodi läheb vastutus kaubale põhjustatud või kauba kasutamise, käitlemise või ladustamisega põhjustatud kahju eest üle teile niipea, kui oleme kauba teile üle andnud.

7. Teie õigus kaup tagastada /kaubast loobuda/ välja vahetada ja raha tagasi saada

7.1 Puudustega toote saamisel või muu garantii alla kuuluva probleemi korral võite meie veebisaidi kaudu taotleda kauba tagastamisjuhtumi avamist ja tagastada kauba, teavitades meid sellest hiljemalt neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul pärast päeva, mil me kauba teile üle andsime. Tagastamisest, tootest loobumisest vôi toote vahetamisest tuleb teada anda kirjalikult emaili teel ning EET Europarts peab omalt poolt kliendi taotluse aktsepteerima. 

7.2 Kauba tagastamisel või garantii alla kuuluvate probleemide (kauba tagastamisjuhtumi avamise) korral olete kohustatud tagastama kauba meile omal kulul ja riisikol.

7.3 Kauba tagastamisjuhtumi avamise taotlemise korral peate kauba eest mõistlikult hoolitsema alates selle vastuvõtmisest kuni meile tagastamiseni. Meil on õigus esitada teie vastu nõue tagastatud kauba eest, mis on teie valduses olles müügikõlbmatuks muutunud või kahjustada saanud. Tarbija kannab kauba müügiväärtuse vähenemise riski. EET Europarts jätab endale ôiguse määrata kauba müügiväärtuse kauba tagastamisel. 

7.4 Kui te ei tagasta kaupa punktis 7.1 sätestatud perioodi jooksul, siis on meil õigus nõuda varude taastamise tasu summas 35 eurot või 30% tagastatud kauba hinnast, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.

7.5 Kui taotlete kauba tagastamisjuhtumi avamist ja see avatakse, ent te ei tagasta kaupa nõuetekohaselt, siis võime nõuda teilt sisse kauba sissenõudmisega otseselt seotud kulud. Tarbija peab olema vôimeline tôendama kauba tagastust EET Europartsile. 

7.6 Kauba tagastamisjuhtumi lahenemisel teie kasuks tagastame teile tasutud maksumuse, millest on arvatud maha kauba sissenõudmise kulud (olemasolu korral), kümne tööpäeva jooksul pärast kauba saabumist meie lattu.

Veebipôhiste vaidluste lahendamine - kui soovid esitada kaebust, saad seda teha siit

8. Puudustega kaup

8.1 Käesolevate tingimuste mõistes tähendab puudustega kaup teile tarnitud kaupa, mis ei vasta lepingule. Puudustega kaup ei tähenda kaupa, mille puudused tulenevad tavapärasest kulumisest, tahtlikest kahjustustest, õnnetusjuhtumist, teie või kolmanda isiku hooletusest, mittesihtotstarbelisest kasutamisest, suutmatusest järgida tootja või meie juhiseid või meie või tootja eelneva loata tehtud muudatustest või remondist.

8.2 Peate meid viivitamata teavitama puuduvast või valesti tarnitud kaubast või kaubast, mis ei vasta tellimusele või millel on puudused.

8.3 Meie veebisaidil on teave selle kohta, kuidas meid puudustega kaubast teavitada ja kuidas korraldada probleemi lahendamine. Kõik kauba tagastamisjuhtumi avamise taotlused tuleb esitada meie veebipõhise tagastamisrakenduse kaudu. Täpsema teabe leiate meie veebisaidilt.

8.4 Kui tagastate meile puudustega kauba, siis teete seda omal kulul ja riisikol. Te peate tagama, et puudustega kaup tagastatakse nõuetekohaselt ning on turvaliselt pakitud ja meie aadressiga tähistatud.

8.5 Raha tagastamist ei hakata menetlema enne, kui kaup on meile tagastatud. Raha tagastamine puudustega kauba eest hõlmab ka saatekulude tagastamist.

8.6 Kui tagastate kauba, kuna arvate, et sellel on puudused, siis võime nõuda teilt sisse saatekulud ja meie tegelikud kulud, kui kauba kontrollimisel selgub, et sel ei ole puudusi.

9. Vääramatu jõud

Me teeme kõik endast oleneva, et täita oma lepingulisi kohustusi. Me ei vastuta lepingu mittetäitmise, hilinenud täitmise ega lepinguliste kohustuste eest, kui selle põhjuseks on meist sõltumatud asjaolud, ulatuses, milles selle põhjuseks on meist sõltumatud asjaolud. Viivituse korral täidame oma kohustusi esimesel võimalusel.

10. Vastutuse piirang

10.1 Lepingus sätestatu ei piira ega välista meie vastutust surma või kehavigastuse eest, mille põhjuseks on meie hooletus, pettus või rikkumine, ega vastutust, mille välistamist seadus ei luba.

10.2 Me ei vastuta kahju eest:

10.2.1 kui meie ei ole rikkunud oma seadusjärgset kohustust, mis meil või meie töötajatel või agentidel teie ees on;

10.2.2 kui kahju ei olnud teie tellimuse vastuvõtmisel etteaimatav;

10.2.3 ulatuses, milles kahju suurenemine tulenes teiepoolsest lepingurikkumisest.

10.3 Kui punktist 10.1 ei tulene teisiti, piirdub meie maksimaalne lepinguline, lepinguväline (sh hooletusest tulenev) ja muu vastutus teie ees summaga, mis võrdub tellitud kauba kahekordse väärtusega.

10.4 Käesolevad tingimused ei piira teie õigusi tarbijana.

11. Pildid

Meie veebisaidil avaldatud pildid kaubast on vaid illustratiivsed ja tegelik kaup võib nendest pisut erineda.

12. Isikuandmete kaitse

12.1 Me suhtume isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Me ei kasutada meile esitatud andmeid muuks otstarbeks kui teie kaubatellimuse töötlemiseks või selleks, et teavitada teid meie toodetest ja teenustest, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda.

12.2 Teie isikuandmeid ei kasutata mingiks muuks otstarbeks ning neid hoitakse turvalises serveris ja töödeldakse kooskõlas Taani kehtivate andmekaitseseadustega.

12.3 Meie ja teised meie kontserni äriühingud tohivad kasutada teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva punktiga. Me teeme mõistlikke jõupingutusi selleks, et vältida loata juurdepääsu teie isikuandmetele. Isikuandmeid ei müüda ega edastata kõrvalistele isikutele ilma teie nõusolekuta.

12.4 Teilt kogutud andmed võivad hõlmata alltoodut:

12.4.1 isikuandmeid, sh teie nime, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit, arve- ja/või tarneaadressi;

12.4.2 andmeid, mis võimaldavad tuvastada teie isikut ja seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Neid andmeid kogutakse küpsiste abil. Küpsis on väike fail, mille saadame teie arvutisse ja mis talletatakse seejärel arvuti brauseris või kõvakettal. See sisaldab ainulaadset numbrit, ent mitte isikuandmeid. Küpsistega kogutud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ja neid säilitatakse vaid ettevõttesiseseks kasutamiseks.

12.5 Kui te ei soovi saada meilt teateid toodete ja teenuste kohta, siis teavitage meid sellest e-posti aadressil sales@eeteuroparts.ee

13. Kohaldatav õigus

Käesolevatele tingimustele ja meievahelisele lepingule kohaldatakse Taani õigust ning lepinguga seotud vaidlused võidakse lahendada Taani kohtutes (s.o tegu on mitteerandliku kohtualluvusega).